wbiezacymnumerze
 
Edukacja 01_2020 okladka
wyszukiwarka
 
Wypalenie zawodowe jest jednym z problemów współczesnego świata, a występowanie zjawiska nasila się w wielu krajach. Wypalenie niesie ze sobą wiele indywidualnych i społecznych konsekwencji. Celem przeprowadzonych badań była odpowiedź na pytanie, czy istnieje związek cech osobowości z wypaleniem zawodowym oraz które z cech osobowości są predyktorami wypalenia zawodowego. Próbę badawczą stanowiło 90 nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z województwa warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. W badaniu zastosowano następujące narzędzia badawcze: Maslach burnout inventory MBI-ES i Inwentarz osobowości NEO-FFI. Analiza danych wykazała, że otwartość na doświadczenie ujemnie koreluje z wyczerpaniem; ekstrawersja i ugodowość pozostaje w ujemnej zależności z depersonalizacją, a ekstrawersja i sumienność jest w dodatniej relacji z poczuciem osiągnięć osobistych. Wykazano ponadto, że ekstrawersja i otwartość na doświadczenie są predyktorami dwóch składowych wypalenia (ekstrawersja – depersonalizacji i poczucia osiągnięć osobistych; otwartość na doświadczenie – wyczerpania i poczucia osiągnięć osobistych). Neurotyzm wchodzi do modelu z otwartością na doświadczenie i wyjaśnia wyczerpanie. Sumienność jest predyktorem poczucia osiągnięć osobistych. Ugodowość nie weszła do żadnego modelu regresji. Na podstawie cech osobowości można przewidzieć od 15 do 32% wariancji poszczególnych składowych wypalenia zawodowego.


Personality of teacher and burnout

Burnout is one of the modern world’s problems and its appearance is increasing in many countries. Burnout has many individual and social consequences. The aim of the conducted study was to find an answer to the question of whether there is a relationship between personality characteristics and burnout and to establish which features may be predictors of burnout. The research sample consisted of 90 teachers working in primary and secondary schools in the Warmińsko-Mazurskie, Kujawsko-Pomorskie and Pomorskie Voivodeships. The following tools were used for the research: Maslach Burnout Inventory MBI-ES, NEO-Five Factor Inventory NEO-FFI. The analysis of the data showed that openness to experience negatively correlates with exhaustion; extroversion and agreeableness is negatively related to depersonalization; while extroversion and conscientiousness is positively related to a sense of personal achievement. In addition, it was shown that extroversion and openness to experience are predictors of two components of burnout (extroversion – depersonalization and a sense of personal achievement; openness to experience – exhaustion and sense of personal achievement). Neuroticism enters the model with openness to experience, explaining exhaustion. Conscientiousness is a predictor of the sense of personal achievement. Agreeableness did not come into play in any regression model. On the basis of personality traits, it is possible to predict from 15 to 32% of the variance of individual components of burnout.


Aleksandra Jędryszek-Geisler, Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie
Paweł Izdebski, Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego


pdf

Zobacz podobne