wbiezacymnumerze
 
Edukacja 01_2019 okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

Edukacja 2018, 3(146),

5–16 DOI 10.24131/3724.1803001

ISSN 0239-6858

Droga humanistyki praktycznej – między ideą humboldtowską a uniwersytetem przedsiębiorczym


 

Mikołaj Przepiórkowski

Socjologii, Uniwersytet Warszawski


 

Niniejszy artykuł stanowi próbę odpowiedzi na popularne w kontekście planowanych reform szkolnictwa wyższego i ostatnich lat rozwoju nauki pytanie o przyszłość nauk humanistycznych oraz dobry model ich rozwoju w świetle ostatnich kilku lat dyskusji publicznej. Autor poddaje analizie trzy główne wizje uniwersytetu: uniwersytet humboldtowski, uniwersytet-przedsiębiorstwo oraz uniwersytet jako miejsce kształcenia elit, które stoją u podstaw narracji kreowanej przez polskich naukowców i stawiają nauki humanistyczne w opozycji do nauk ścisłych oraz praktycyzmu jako głównej osi ideologicznej nauki uniwersyteckiej. Postawiona zostaje teza, że w dzisiejszych czasach należy poszukiwać nowego modelu i promować wizję humanistyki praktycznej, identycznej w  swoich założeniach i  realizacji z  naukami ścisłymi, a  rozwiązaniem dylematu, jaką wizję przyjąć, może być uniwersytet przedsiębiorczy, często mylony z  faktycznie patologiczną formą uniwersytetu-przedsiębiorstwa.

 

 

Abstract

The road of practical humanities – between the Humboldtian model of higher education and the entrepreneurial University

 

This article is an attempt to answer the question about the future of humanities studies and to find a good model of their development in the context of recent discussions in Poland. The author analyzes three main visions of the university – the Humboldtian model of higher education, the entrepreneurial university model, and the university as a place for the education of the elites, which are the basis underlying the narratives developed by Polish academicians, who place the humanities in opposition to the natural sciences and criticize practicality as the main ideological pillar of the university. The author presents the thesis that today, a different model needs to be sought for the humanities, and that a vision of practical humanities needs to be promoted – one with identical assumptions and implementation as in the natural sciences. A solution to the dilemma of which vision to accept may be the entrepreneurial university, often confused with the actually pathological form of an enterprise-university.

Zobacz podobne