wbiezacymnumerze
 
Edukacja 01_2019 okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

Edukacja 2018, 3(146), 75–84

DOI 10.24131/3724.180306

ISSN 0239-6858

Między inkluzją a segregacją – badania nad jakością życia uczniów z zaburzeniem spektrum autyzmu

Jacek J. Błeszyński

Katedra Logopedii, Wydział Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Coraz częściej i szerzej kształtuje się system edukacji integracyjnej i inkluzyjnej w Europie i na świecie. Tym samym obserwujemy powstawanie różnych podejść do problemu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przedstawione w tym artykule badania dotyczą analizy porównawczej prezentowanych wyników jakości życia dzieci i młodzieży z zaburzeniem spektrum autyzmu uczęszczających do dwóch typów szkół, tj. integracyjnej i specjalnej (z wydzielonymi klasami dla uczniów z tym zaburzeniem). Uzyskane wyniki pozwalają na szerszą i głębszą refleksję nad wskazaniami dotyczącymi wspierania rozwoju osób z autyzmem, jak również ukierunkowanie na personalistyczne nastawienie badawcze – wysłuchiwanie najbardziej zainteresowanych, czyli uczniów z zaburzeniem spektrum autyzmu.

 

Abstract


Between inclusion and segregation – research on the quality of life of students with autism spectrum disorder

Mainstreaming in Europe and the world is becoming increasingly more frequent, resulting in the development of different approaches to the challenges of educating students with special educational needs. The research presented in this article focused on a comparative analysis of the presented results of the quality of life of students with autism spectrum disorder attending two types of schools, i.e. an “integrated” school and a special school (with separate classes only for students with this disorder). The obtained results allow for a broader and deeper reflection on the indications regarding support for the development of students with autism, as well as an indication of a personalistic research attitude – listening to those most impacted, which here are the students with autism spectrum disorder.

Zobacz podobne