wbiezacymnumerze
 
Edukacja 01_2019 okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

Edukacja 2018, 3(146), 85–98

DOI 10.24131/3724.180307

ISSN 0239-6858

 Dyspozycje osobiste a poczucie jakości życia u studentów w Polsce i na Ukrainie

Anna Tychmanowicz, Sara Filipiak

Instytut Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Zoriana Sprynska

Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu


 

W artykule analizowano związki między wybranymi dyspozycjami osobistymi a poczuciem jakości życia u studentów w Polsce i na Ukrainie. Ponieważ badania nad poczuciem jakości życia wskazują na jego społeczno-kulturowe uwarunkowania, założono, że powiązania między analizowanymi zmiennymi mogą mieć odmienny charakter u studentów narodowości polskiej uczących się w Polsce oraz narodowości ukraińskiej uczących się na Ukrainie. Zbadano łącznie 100 studentów obu narodowości w wieku 18–24 lat. Zastosowano następujące narzędzia badawcze: Skalę Satysfakcji Życiowej (Diener, Emmons, Larson, Griffin, 1985), TIPI (Łaguna, Bąk, Purc, Mielniczuk, Oleś, 2014), Zrewidowany Kwestionariusz Portretów PVQ-40 Shaloma Shwartza oraz Test Orientacji Życiowej (Scheier, Carver, Bridges, 1994). Wyniki wskazały na związki między poczuciem jakości życia a dyspozycyjnym optymizmem oraz niektórymi cechami osobowości u studentów narodowości polskiej. Otrzymane rezultaty dyskutowane są w kontekście prawdopodobnych pozaosobowych korelatów poczucia jakości życia u studentów narodowości ukraińskiej. Wskazują one także na potrzebę działań edukacyjnych ukierunkowanych na wspieranie rozwoju dyspozycji osobistych na kolejnych etapach kształcenia.

Abstract


Personal dispositions and perceptions of the quality of life among Polish and Ukrainian students

 

The article analyzes the links between selected personal dispositions and the perception of the quality of life among students in Poland and Ukraine. Due to the fact that research on the quality of life is determined by socio-cultural factors, it was assumed that the relationships between the analyzed variables may be different among the Polish students studying in Poland and the Ukrainian students studying in Ukraine. 100 students between the ages of 18–24 of both nationalities were studied. The following research tools were used: Life Satisfaction Scale (Diener, Emmons, Larson, Griffin, 1985), TIPI (Łaguna, Bąk, Purc, Mielniczuk, Oleś, 2014), Revised Portrait Questionnaire PVQ-40 by Shalom Shwartz, and the Life Orientation Test (Scheier, Carver, Bridges, 1994). The results revealed the relationships between perceptions of the quality of life and dispositional optimism as well as some personality traits in the group of Polish students. The obtained results are discussed in the context of probable external correlates of the quality of life of the Ukrainian students. The research highlights the need to undertake educational activities focused on supporting the development of personal dispositions at successive educational stages.

Keywords: cross-cultural psychology, personal dispositions, perception of the quality of life, Polish and Ukrainian students.

 

Zobacz podobne