wbiezacymnumerze
 
Edukacja 03_2020 okladkai
wyszukiwarka
 

Edukacja 2018, 3(146), 99–109

DOI 10.24131/3724.180308

ISSN 0239-6858

O jakości przewodników do nauczania języka polskiego
(metodycznie i krytycznie)

Beata Jarosz

Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Tematem artykułu jest poprawność metodyczna przewodników zawierających scenariusze lekcji języka polskiego. Na podstawie 15 publikacji z lat 2000–2014 scharakteryzowano najczęstsze nieprawidłowości pojawiające się w tego typu opracowaniach, obejmujące m.in. nieprecyzyjnie sformułowane tematy i cele lekcji, niewłaściwie określone metody nauczania czy nielogiczne konstrukcje przebiegu zajęć. Oszczędność metodyczna cechująca analizowane materiały dydaktyczne sugeruje niskie kompetencje ich autorów i może świadczyć o nieuświadamianiu sobie istoty konspektu. Niedbałe projektowanie, niespełniające kryteriów dobrego planu może prowadzić – zwłaszcza w przypadku początkujących nauczycieli – do porażek dydaktycznych i tym samym do obniżenia efektów kształcenia. Fakt ten uzmysławia potrzebę rzetelnego opiniowania przewodników metodycznych zarówno na etapie wydawniczym, jak i po ich ukazaniu się na rynku księgarskim.

Abstract


The quality of polish language teacher’s guides: a methodological and critical study


The article is devoted to the methodological correctness of teacher’s guides containing Polish language lesson plans. Based on 15 publications from 2000–2014, the author presented the most frequent errors found in such guides, including imprecisely formulated subjects and objectives of the lessons, inappropriately chosen teaching methods or illogically constructed lesson plans. The lack of a proper methodological approach of the analyzed teaching materials suggests the low competence of their authors and may attest to their failure to understand the essence of a lesson plan. Careless design, failing to meet the criteria of a good plan, may – especially in the case of inexperienced teachers – lead to classroom failure and, consequently, lower the outcomes of education. This fact distinctly illustrates the need for a thorough evaluation of teacher’s guides both at the stage of publication and after they have been released to the book market.

Zobacz podobne