wbiezacymnumerze
 
Edukacja 01_2019 okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

Temat numeru

Zaburzenia mowy, języka i komunikacji:
aspekty edukacyjno-terapeutyczne

Spis treści / Table of Contents

 

Dorota Podgórska-Jachnik

Słowo wstępne


Dorota Podgórska-Jachnik

Wspomaganie uczniów z zaburzeniami mowy, języka i komunikacji w edukacji włączającej
Supporting students with speech, language and communication disorders in inclusive education


Magdalena Harmacińska-Kowalewska

Pamięć a syntetyzowanie wyrazów z fonemów w wybranych programach edukacji  wczesnoszkolnej na etapie przygotowującym do nauki czytania i pisania
Memory and synthesising words from phonemes at the preparatory stage of learning to read and write in selected early childhood education programmesMarzenna Zaorska

Sytuacja edukacyjna dzieci ze środowiska romskiego – ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb w zakresie terapii logopedycznej (na przykładzie miasta Olsztyna)
The educational situation of children from the Romani community – with particular emphasis on the need for speech therapy (using the example of the city of Olsztyn)


Patrycja Janowska

Wsparcie edukacyjne i specjalistyczne dla dzieci/uczniów z mutyzmem wybiórczym z perspektywy ich rodziców (na podstawie badań własnych)
Educational and specialised support for children / students with selective mutism from the perspective of their parentsMaria Faściszewska

Kompleksowe wsparcie udzielane na terenie placówki szkolnej dziecku jąkającemu się
Comprehensive assistance for school-aged children who stutter


Mateusz Szurek

Postępowanie logopedyczne w przypadku dziecka z niepełnosprawnością sprzężoną
Providing speech therapy to children with multiple disabilities


Krystian Manicki

Diagnoza i terapia logopedyczna pacjenta dyzartrycznego z mózgowym porażeniem dziecięcym i zespołem wad wrodzonych. Studium przypadku
Logopaedic diagnosis and therapy of a dysarthric patient with cerebral palsy and a congenital malformation syndrome. A case study


Agnieszka Kamyk-Wawryszuk

Potrzeby edukacyjne dzieci w wieku przedszkolnym z niesamoistnym opóźnieniem  rozwoju mowy i z rozpoznaną chorobą rzadką. Studia przypadków chłopców z zespołem Cri du Chat i mukopolisacharydozą typu III
The educational needs of pre-school children with nonspontaneous speech development delay and with a recognized rare disease. Case studies of boys with Cri du Chat Syndrome and mucopolysaccharidosis

 

Joanna Kobosko

Tożsamość społeczno-kulturowa a samoocena osób głuchych z implantem ślimakowym  komunikujących się w języku polskim fonicznym – badanie wstępne
The sociocultural identity of deaf persons with a cochlear implant using Polish phonic language and their self-esteem – a preliminary study

 

Piotr Tomaszewski, Alicja Niedźwiecka, Marta Majewska

Kompetencje dzieci głuchych w posługiwaniu się językiem migowym - metody oceny i jej kliniczne znaczenie
The linguistic competence of deaf children in sign language – tools to use in assessment and its clinical significance

 

Magdalena Hinc-Wirkus

System Sclera – nowe narzędzie w komunikacji alternatywnej oraz sposoby jego wykorzystania w praktyce edukacyjnej i terapeutycznej
New tools for augmentative and alternative communication – using the Sclera Symbols system in therapy for persons with intellectual disabilities

 

Autorzy