wbiezacymnumerze
 
Edukacja 04_2018 okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

Temat numeru

Zaburzenia mowy, języka i komunikacji:
aspekty edukacyjno-terapeutyczne

Spis treści / Table of Contents

 

Dorota Podgórska-Jachnik

Słowo wstępne


Dorota Podgórska-Jachnik

Wspomaganie uczniów z zaburzeniami mowy, języka i komunikacji w edukacji włączającej

Supporting students with speech, language and communication disorders in inclusive education


Magdalena Harmacińska-Kowalewska

Pamięć a syntetyzowanie wyrazów z fonemów w wybranych programach edukacji  wczesnoszkolnej na etapie przygotowującym do nauki czytania i pisania

Memory and synthesising words from phonemes at the preparatory stage of learning to read and write in selected early childhood education programmes


Marzenna Zaorska

Sytuacja edukacyjna dzieci ze środowiska romskiego – ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb w zakresie terapii logopedycznej (na przykładzie miasta Olsztyna)

The educational situation of children from the Romani community – with particular emphasis on the need for speech therapy (using the example of the city of Olsztyn)


Patrycja Janowska

Wsparcie edukacyjne i specjalistyczne dla dzieci/uczniów z mutyzmem wybiórczym z perspektywy ich rodziców (na podstawie badań własnych)

Educational and specialised support for children / students with selective mutism from the perspective of their parents


Maria Faściszewska

Kompleksowe wsparcie udzielane na terenie placówki szkolnej dziecku jąkającemu się

Comprehensive assistance for school-aged children who stutter


Mateusz Szurek

Postępowanie logopedyczne w przypadku dziecka z niepełnosprawnością sprzężoną

Providing speech therapy to children with multiple disabilities


Krystian Manicki

Diagnoza i terapia logopedyczna pacjenta dyzartrycznego z mózgowym porażeniem dziecięcym i zespołem wad wrodzonych. Studium przypadku

Logopaedic diagnosis and therapy of a dysarthric patient with cerebral palsy and a congenital malformation syndrome. A case study


Agnieszka Kamyk-Wawryszuk

Potrzeby edukacyjne dzieci w wieku przedszkolnym z niesamoistnym opóźnieniem  rozwoju mowy i z rozpoznaną chorobą rzadką. Studia przypadków chłopców z zespołem Cri du Chat i mukopolisacharydozą typu III

The educational needs of pre-school children with nonspontaneous speech development delay and with a recognized rare disease. Case studies of boys with Cri du Chat Syndrome and mucopolysaccharidosis

 

Joanna Kobosko

Tożsamość społeczno-kulturowa a samoocena osób głuchych z implantem ślimakowym  komunikujących się w języku polskim fonicznym – badanie wstępne

The sociocultural identity of deaf persons with a cochlear implant using Polish phonic language and their self-esteem – a preliminary study

 

Piotr Tomaszewski, Alicja Niedźwiecka, Marta Majewska

Kompetencje dzieci głuchych w posługiwaniu się językiem migowym - metody oceny i jej kliniczne znaczenie

The linguistic competence of deaf children in sign language – tools to use in assessment and its clinical significance

 

Magdalena Hinc-Wirkus

System Sclera – nowe narzędzie w komunikacji alternatywnej oraz sposoby jego wykorzystania w praktyce edukacyjnej i terapeutycznej

New tools for augmentative and alternative communication – using the Sclera Symbols system in therapy for persons with intellectual disabilities

 

Autorzy

Zobacz podobne