wbiezacymnumerze
 
Edukacja 01_2019 okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

Edukacja 2018, 4(147), 8-21

DOI 10.24131/3724.180304

ISSN 0239-6858


 

Wspomaganie uczniów z zaburzeniami mowy, języka i komunikacji w edukacji włączającej

Dorota Podgórska-Jachnik

Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy


 

Zaburzenia mowy, języka i komunikacji uczniów mogą występować jako jedyne albo główne problemy rozwojowe lub mogą być powiązane z innymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pierwszą kategorię prawo oświatowe kojarzy z potrzebą pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wynikającą z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych. Druga towarzyszy innym trudnościom, np. większości niepełnosprawności. Kompensacja problemów zaburzeń mowy, języka i komunikacji stanowi duże wyzwanie dla systemu oświaty, zwłaszcza dla przedszkoli i szkół ogólnodostępnych realizujących edukację włączającą. Mogą one wspomóc dzieci i uczniów tym zakresie, głównie poprzez specjalistyczne zajęcia logopedyczne i rewalidację indywidualną. Trudne okazuje się jednak już samo wytypowanie jednostek wymagających po¬mocy, jak też szczegółowa diagnoza i projektowanie wsparcia. Artykuł ma na celu przybliżyć tę problematykę oraz nakreślić szerszy kontekst edukacyjny dla innych tekstów zawartych w tym numerze czasopisma.
 
 

Abstract

Supporting students with speech, language and communication disorders in inclusive education

Students’ speech, language and communication disorders can occur as the main or only developmental problem or they can also be linked to other special educational needs. The educational law associates the former with the need for psychological and pedagogical services resulting from language competence deficits and disorders. The latter includes other difficulties, for example, most disabilities. Compensating for speech, language and communication problems is a major challenge for the education system, especially for pre-schools and public schools implementing inclusive education programmes. They can help children and pupils with these problems mainly through individual rehabilitation and speech therapy classes. However, it is difficult to identify the individuals requiring assistance, as well as to provide detailed diagnoses and design the support. This article aims to provide more information about these issues and to outline the broader educational context for the other articles in this issue of the journal.