wbiezacymnumerze
 
Edukacja 01_2019 okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

Edukacja 2018, 4(147), 80-91

DOI 10.24131/3724.180304

ISSN 0239-6858


 

Pamięć a syntetyzowanie wyrazów z fonemów w wybranych programach edukacji wczesnoszkolnej na etapie przygotowującym do nauki czytania i pisania

Magdalena Harmacińska-Kowalewska

Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy


 
Artykuł przedstawia analizę związku pomiędzy funkcjonowaniem pamięci operacyjnej a umiejętnością syntetyzowania wyrazów z fonemów u dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Autorka tekstu podkreśla wzajemne oddziaływanie na siebie wspomnianych procesów, które wprowadzane są do programów edukacyjnych. Zarówno zadania z zakresu stymulacji pamięci, jak i syntetyzowania wyrazów z fonemów odgrywają istotną rolę podczas edukacji dzieci będących w normie rozwojowej, jak i tych wymagających specjalnego kształcenia. Źródłem danych potwierdzających wspomniane stanowisko jest badanie 16 uczniów ze zdiagnozowanymi zaburzeniami rozwoju, którzy pozostawali w terapii usprawniającej ogólny ich rozwój. Wykazano, iż stymulacja opisywanych procesów jest istotna i wymagana na etapie przygotowania do czytania i pisania.
 
 

Abstract

Memory and synthesising words from phonemes at the preparatory stage of learning to read and write in selected early childhood education programmes

The article presents an analysis of the relationship between the functioning of working memory and the ability to synthesise words from phonemes by early school aged children. The author of the text emphasises the interaction of these processes, which are introduced into educational programmes. Both the task of memory stimulation and synthesising words from phonemes play an important role in the education of normally developing children, as well as those requiring special education. The source of data confirming this position is a study of 16 pupils with diagnosed developmental disorders who remained in therapy to improve their overall development. It was shown that stimulating the described processes is important and required at the preparatory stage of reading and writing.