wbiezacymnumerze
 
Edukacja 01_2019 okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

Edukacja 2018, 4(147), 92-107

DOI 10.24131/3724.180304

ISSN 0239-6858


 

Diagnoza i terapia logopedyczna pacjenta dyzartrycznego z mózgowym porażeniem dziecięcym i zespołem wad wrodzonych. Studium przypadku

Krystian Manicki

Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy


 
Artykuł dotyczy problematyki zaburzeń dyzartrycznych u 6-letniego pacjenta z mózgowym porażeniem dziecięcym i zespołem wad wrodzonych. Autor omawia zagadnienia teoretyczne związane z etiologią, kla¬syfikacją oraz ogólną charakterystyką MPD, zwracając szczególną uwagę na zaburzenia mowy. W dalszej kolejności opisuje procedurę diagnozy dyzartrii oraz oceny kompetencji językowej dziecka z wykorzysta¬niem wybranych narzędzi badawczych. W ostatniej części autor przedstawia propozycję terapii.
 
 

Abstract

Logopaedic diagnosis and therapy of a dysarthric patient with cerebral palsy and a congenital malformation syndrome. A case study

The article concerns dysarthric disorders in a 6-year-old patient with cerebral palsy (CP) and a congenital malformation syndrome. The author discusses some theoretical issues related to the aetiology, classification and general characteristics of CP, with particular reference to speech disorders. Then, the procedures of dysarthria diagnosis and the evaluation of the child’s language competence using selected research tools are described. In the last section, the author presents a therapy proposal.