wbiezacymnumerze
 
Edukacja 01_2019 okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

Edukacja 2018, 4(147), 125-135

DOI 10.24131/3724.180304

ISSN 0239-6858


 

Tożsamość społeczno-kulturowa a samoocena osób głuchych z implantem ślimakowym komunikujących się w języku polskim fonicznym – badanie wstępne

Joanna Kobosko

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie


 
Tożsamość społeczno-kulturową osób g/Głuchych opisuje się zazwyczaj w czterech wymiarach jej doświadczania, na które wskazuje m.in. identyfikacja osób głuchych z osobami słyszącymi (wymiar: słyszenie), osobami g/Głuchymi (wymiar: głuchota), osobami g/Głuchymi i słyszącymi (wymiar: dwukulturowość) albo brak identyfikacji zarówno z osobami g/Głuchymi, jak i słyszącymi (wymiar: marginalizm). W pracy postawiono pytanie, jaka jest tożsamość społeczno-kulturowa osób głuchych z implantem ślimakowym (CI – cochlear implant) i jej związek z samooceną i innymi zmiennymi, m.in. socjodemograficznymi. Bada-niami objęto 28 osób prelingwalnie głuchych w wieku od 18 do 40 lat o wysokich kompetencjach w posługiwaniu się językiem polskim fonicznym oraz wykorzystano Deaf Identity Development Scale  N. Glickmana, Skalę Samooceny M. Rosenberga i Ankietę informacyjną. Wyniki pokazują, że osoby głuche z CI w największym stopniu postrzegają siebie jako mające tożsamość „dwukulturową” lub „słyszącą”. Obniżona samoocena wiąże się jedynie z tożsamością „marginalną”, tj. poczuciem braku identyfikacji i przynależności zarówno do g/Głuchych, jak i słyszących.
 
 

Abstract

The sociocultural identity of deaf persons with a cochlear implant using Polish phonic language and their self-esteem – a preliminary study

The sociocultural identity of deaf people is usually described in terms of the four dimensions in which it may be experienced, indicated by, among other things, the identification of deaf persons with hearing persons (the dimension: hearing), neither deaf nor hearing persons (the dimension: marginal), d/Deaf people (the dimension: deafness), both d/Deaf and hearing persons (the dimension: bicultural). We ask the questions: what is the sociocultural identity of deaf persons with a cochlear implant (CI), and is there a relationship between the sociocultural identity of a deaf person and self-esteem and other variables, including sociodemographic ones. The study involved 28 persons, prelingually deaf, aged between 18 and 40 years, highly competent in the spoken Polish language. The Deaf Identity Development Scale (N. Glickman), the Rosenberg Self-Esteem Scale and the Information Questionnaire were used in the study. The results show that deaf persons with a CI experience themselves as “bicultural” and “hearing” to the greatest extent, and decreased self-esteem is related only to those experiencing a “marginal” identity, that is, they lack a feeling of identity and belonging to both d/Deaf and hearing people.
Potrzeby edukacyjne dzieci w wieku przedszkolnym z niesamoistnym opóźnieniem rozwoju mowy i z rozpoznaną chorobą rzadką. Studia przypadków chłopców z zespołem Cri du Chat i mukopolisacharydozą typu III Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Zobacz podobne