wbiezacymnumerze
 
Edukacja 01_2019 okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

Edukacja 2018, 4(147), 149-163

DOI 10.24131/3724.180304

ISSN 0239-6858


 

System Sclera – nowe narzędzie w komunikacji alternatywnej oraz sposoby jego wykorzystania w praktyce edukacyjnej i terapeutycznej

Magdalena Hinc-Wirkus

Zakład Pedagogiki Specjalnej i Logopedii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy


 
Umiejętność efektywnego porozumiewania się jest jedną z podstawowych kompetencji warunkujących funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. Pomaga nie tylko wzajemnie się zrozumieć czy wyrazić włas¬ne poglądy lub potrzeby, ale przede wszystkim określić własną tożsamość, a więc w dalszej perspekty¬wie umożliwia rozwój. Brak wykształcenia umiejętności komunikacji interpersonalnej skazuje człowieka na wykluczenie oraz samotność, a w konsekwencji na frustrację czy obniżone poczucie własnej wartości. Komunikacja alternatywna (AAC) pozwala na nawiązanie dialogu oraz pracę z osobami z zaburzonym roz-wojem funkcji mowy. Jedną z form AAC jest stosowanie obrazków Systemu Sclera, które można skutecznie wykorzystywać w pracy z osobami z niepełnosprawnościami w różnorodny sposób.
 
 

Abstract

New tools for augmentative and alternative communication – using the Sclera Symbols system in therapy for persons with intellectual disabilities

The ability of effective intercommunication is one of the basic competences that conditions the functioning of an individual in society. It helps not only with interpersonal understanding or expressing one’s own views or needs, but also in determining a separate identity, so in a more distant perspective, it enables development. Not developing interpersonal communication skills sentences a person to exclusion and solitude, and consequently to frustration or lowered self-esteem. Augmentative and alternative communication (AAC) allows dialogue and work to be established with persons with impaired speech development. Applying pictograms of the Sclera System is one form of AAC which makes it possible to effectively work with persons with disabilities in diverse ways.
Potrzeby edukacyjne dzieci w wieku przedszkolnym z niesamoistnym opóźnieniem rozwoju mowy i z rozpoznaną chorobą rzadką. Studia przypadków chłopców z zespołem Cri du Chat i mukopolisacharydozą typu III Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Zobacz podobne