wbiezacymnumerze
 
Edukacja 03_2020 okladkai
wyszukiwarka
 

Zasady recenzowania

 

Redaktor prowadzący, odpowiedzialny za daną dyscyplinę naukową, decyduje o przyjęciu tekstu do recenzji lub o jego odrzuceniu. Pod uwagę bierze kryteria formalne oraz swoją wstępną ocenę merytoryczną. W razie wątpliwości konsultuje się z redaktorem naczelnym lub z całą redakcją w trakcie kolegium. 

Wszystkie nadesłane teksty są recenzowane zgodnie z zasadą podwójnie ślepej próby. W trosce o uzyskanie odmiennych perspektyw redakcja zadba o to, aby artykuł był recenzowany przez dwie osoby z różnych ośrodków naukowych lub badawczych, z którymi autor nie jest związany. Etap recenzowania z reguły nie przekracza dwóch miesięcy w przypadku artykułów polskojęzycznych i sześciu w przypadku artykułów anglojęzycznych.

Recenzje zostaną przekazane autorowi w formie anonimowej opinii wskazującej na mocne i słabe strony treści merytorycznej wraz z prośbą o ustosunkowanie się do rekomendacji recenzentów. Tekst odsyłany do redakcji przez autora po etapie oceny powinien uwzględniać uwagi recenzentów oraz uwagi redakcji (jeżeli takie zostały przekazane). Jeżeli autor nie zgadza się z niektórymi rekomendacjami, powinien do tekstu dołączyć odpowiedź na recenzję. Jeżeli recenzent w swojej opinii dopuścił publikację tekstu pod warunkiem naniesienia znacznych korekt, poprawiony manuskrypt kierowany jest ponownie do tego samego recenzenta wraz z pisemnym ustosunkowaniem się autora do tej opinii.

Nazwiska wszystkich recenzentów EDUKACJI publikowane są raz w roku w wersji papierowej i na stronie internetowej czasopisma.


 Formularz recenzji

 

UWAGI dla recenzentów wypełniających formularz recenzji

Recenzent powinien przede wszystkim brać pod uwagę:

  1. klarowność sformułowania problemu,
  2. jakość wykorzystanej literatury przedmiotu,
  3. nowość/oryginalność przedstawionej propozycji rozwiązania problemu,
  4. konkluzywność tekstu

oraz powinien wskazać na braki tekstu (także językowe, szczególnie gdy tekst jest pisany w j. angielskim), które pozwolą autorowi na wprowadzenie sensownych poprawek. 

Recenzent powinien także jednoznacznie orzec, czy tekst należy:

  • odrzucić (podać uzasadnienie tej decyzji),
  • poddać ponownej recenzji po zasadniczych poprawkach (wskazać to, co wymaga poprawy; w tej sytuacji tekst jest ponownie recenzowany przez tę samą osobę),
  • przyjąć po drobnych poprawkach (decyzję o publikacji podejmuje redaktor prowadzący),
  • przyjąć bez poprawek (to zdarza się b. rzadko).